Erfrecht

Het erfrecht zoals wij dat nu kennen, is ingevoerd in 2003. Met ingang van dat jaar heeft de langstlevende echtgenoot in het versterferfrecht (het erfrecht van rechtswege als er geen testament is) een goede positie gekregen. Soms tot ongenoegen van de kinderen uit een eerder huwelijk. Toch hebben deze kinderen ook rechten en heeft de langstlevende echtgenoot plichten.

Is er wel een testament en wordt bijvoorbeeld de echtgenote van de erflater onterfd, dan geeft het erfrecht deze onterfde echtgenoot of echtgenote toch nog diverse rechten.

Een erfgenaam wordt voor de keuze gesteld om de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Ook kan de nalatenschap van de erflater beneficiair worden aanvaard. Dat betekent dat die erfgenaam de nalatenschap alleen accepteert voor zover deze een positief saldo heeft. Vaak hebben de erfgenamen onenigheid over de omvang van de nalatenschap en ook over de verdeling. Een kind van de erflater kan bij testament onterfd zijn. Dan heeft dat kind recht op de zogenaamde legitieme portie. Dat is een deel van het wettelijk erfdeel dat hij of zij zou hebben ontvangen als er geen sprake was geweest van onterving. Lukt het niet om er in onderling overleg tussen de erfgenamen uit te komen, dan moet er worden geprocedeerd bij de rechtbank.

...